Navigation

Inhaltsbereich

Maispflanze in rissigem Boden
Il Cussegl federal vul promover il potenzial dals terrens per la protecziun dal clima. Fotografia: UNA

Sco il guaud accumulescha er il terren carbon – e po uschia gidar a proteger il clima. Tras l'agricultura intensiva e tras l'allontanament da l'aua da las palids sa reducescha la quantitad da carbon en ils terrens en tut la Svizra. Quai vul il Cussegl federal impedir. La fin da mars 2023 ha el deliberà in rapport davart l'impurtanza dals terrens svizzers sco accumulaturs da carbon. 

Il terren cuntegna dapli carbon che l'atmosfera e la vegetaziun ensemen. Il terren è perquai ina centrala impurtanta en la circulaziun da carbon. D'ina vart decumponan ils organissems dal terren las plantas piridas ed ils animals crappads en substanzas mineralas (calzium, magnesium, fier e.u.v.), da l'autra vart en humus. Perquai che humus consista per gronda part da carbon e perquai ch'el resta mintgatant durant millennis en il terren, è il terren – sumegliantamain al guaud – in grond accumulatur da carbon.

Il terren n'accumulescha dentant betg mo carbon, el emetta er tal: Tar la decumposiziun da la flora e fauna pirida resultan – ultra da substanzas mineralas e humus – ils gas dioxid carbonic (CO2) e metan (CH4), che sortan dal terren en l'atmosfera. Sche la quantitad totala da carbon che sorta dal terren è pli pitschna che quella che entra en il terren, gida quai a proteger il clima.

Gulivar il deficit da carbon en il terren

Noss terrens cuntegnan damain carbon che quai ch'els pudessan accumular. Pervia da la cultivaziun intensiva dals ers, pervia dal diever da ladim artifizial e pervia da la drenascha da las palids cuntegna il terren en Svizra mo pli la mesadad da la quantitad da carbon d'avant var 300 onns. Tenor in studi dad Agroscope perda il terren vinavant carbon, sche la cultivaziun resta la medema. Quai na fa betg mo donn al clima, mabain er a la fritgaivladad dal terren.

Il Cussegl federal vul promover il potenzial dals terrens per la protecziun dal clima. Ils 29 da mars 2023 ha el deliberà in rapport concernent l'impurtanza dals terrens svizzers sco accumulaturs da carbon. En quel numna el dus champs d'acziun: impedir la perdita da carbon en terrens che cuntegnan bler carbon, sco las palids, e mantegnair ed augmentar la quantitad da humus en terrens minerals che vegnan utilisads da l'agricultura. Ultra da quai è previsa ina revisiun da l'Ordinaziun davart las contaminaziuns dal terren (OTerren) per francar il mantegniment da las substanzas organicas en la legislaziun.

Mesiras per promover la quantitad da carbon

I dat differentas pussaivladads da promover la quantitad da carbon en il terren. Cun auzar il nivel da l'aua sutterrana pon ins per exempel proveder anteriuras palids cun aua. Quai gida a mantegnair il carbon en il terren.

La quantitad da carbon en il terren agricul pon ins augmentar cun reducir l'elavuraziun dal terren, cun duvrar ladim organic (inclusiv ladim verd), cun stgaffir vastas culturas alternantas che cumpiglian blers prads artifizials u cun midar ers en pastgiras permanentas. Er cun agiuntar charvun vegetal pudess ins augmentar la quantitad da carbon. Questa mesira irreversibla na duai dentant betg vegnir promovida, uscheditg ch'ins n'ha betg valità sias consequenzas positivas e negativas per il terren.

En il Grischun examineschan tschintg manaschis la cumposiziun dal humus en il terren agricul, quai en il rom dal project Agricultura neutrala al clima. En intgins onns vegni a sa mussar, tge mesira ch'è la pli efficazia per mantegnair il carbon en il terren e che gida uschia a proteger il clima.